تعرفه چاپ

لیست قیمت چاپ افست

کارت ویزیت ، تراکت گلاسه ، تراکت تحریر
در این بخش، سفارشات پرطرفدار مشتریان ما در سال ۹۸ به صورت تعرفه قیمت چاپ آماده شده است ، در صورتی که سفارشات شما در بین این محصولات نباشد ، شما می توانید جهت استعلام قیمت و سفارش چاپ با کارشناس فروش ما تماس بگیرید.

 

کارت ویزیت

مشاهده بیشتر

محصولطرفسایزتیراژتحویل ( روز )قیمت ( تومان )سفارش
سلفون مات دورگرددو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۱۱۸,۸۰۰
سفارش
سلفون براق دورگرددو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۱۱۸,۸۰۰سفارش
سلفون براقیک رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۱۷۲,۹۰۰سفارش
سلفون براقدو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۲۹۱,۸۰۰سفارش
سلفون ماتیک رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۲۷۲,۹۰۰سفارش
سلفون ماتدو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۲۹۱,۸۰۰سفارش
سلفون مات دورگرد موضعیدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۱۲۱۶۸,۷۵۰سفارش
کتانیک رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۷۹۸,۵۵۰سفارش
کتاندو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۷۱۰۳,۹۵۰سفارش
کتان دورگرددو رو۶ * ۹۱۰۰۰۱۰۱۵۹,۳۰۰سفارش
پی وی سی ۵۰۰ میکروندو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۵۴۰,۰۰۰سفارش
پی وی سی ۷۶۰ میکروندو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۱,۳۴۸,۶۵۰سفارش
لمینت مات سلفونیدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۲۱۴,۶۵۰سفارش
لمینت مات سلفونی ویزیتیدو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۱۰___سفارش
لمینت مات سلفونی مربعدو رو۶ * ۶۱۰۰۰۹۱۷۲,۸۰۰سفارش
لمینت ماتدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۳۶۴,۵۰۰سفارش
لمینت براقدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۷۲۲۶,۸۰۰سفارش
لمینت براق ویزیتیدو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۸۱۸۲,۲۵۰سفارش
لمینت برجستهدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۶۲۲۸,۱۵۰سفارش
لمینت برجسته طلاکوبدو رو۶ * ۹۱۰۰۰۱۲۳۷۶,۶۵۰سفارش
لمینت برجسته طلاکوب مربعدو رو۶ * ۶۱۰۰۰۱۲۲۸۳,۵۰۰سفارش
لمینت برجسته مربعدو رو۶ * ۶۱۰۰۰۹۱۷۲,۸۰۰سفارش
لمینت برجسته ویزیتیدو رو۴.۸ * ۸.۵۱۰۰۰۱۰۱۸۹,۰۰۰سفارش


 

 

تراکت گلاسه

مشاهده بیشتر

محصولطرفسایزتیراژ (عدد)تحویل (روز)قیمت (تومان)سفارش
تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷۷۶۹,۵۰۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷۹۴۵,۰۰۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷۸۴۳,۷۵۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷۱,۰۱۲,۵۰۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۱۰۰۰۷۱۹۵,۷۵۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۲۰۰۰۷۳۳۷,۵۰۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۱۰۰۰۷۲۶۳,۲۵۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۱۰۰۰۷۲۴۹,۷۵۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۲۰۰۰۷۴۰۵,۰۰۰سفارش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۱۰۰۰۷۳۲۴,۰۰۰سفارش

 

 

تراکت تحریر

مشاهده بیشتر

محصولطرفسایزتیراژ (عدد)تحویل (روز)قیمت (تومان)سفارش
تراکت تحریر ۷۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷___سفارش
تراکت تحریر ۷۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷___سفارش
تراکت تحریر ۷۰ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷___سفارش
تراکت تحریر ۷۰ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷___سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۱۰۰۰۷۱۲۴,۲۰۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۲۰۰۰۷۱۹۵,۷۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷۴۱۱,۷۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۱۰۰۰۷۱۵۹,۳۰۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۲۰۰۰۷۲۴۴,۳۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷۴۸۶,۰۰۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۱۰۰۰۸۱۷۹,۵۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۲۰۰۰۸۲۵۹,۲۰۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۰ * ۱۴۵۰۰۰۷۴۷۹,۲۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۱۰۰۰۸۲۴۳,۰۰۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۲۰۰۰۸۳۳۰,۷۵۰سفارش
تراکت تحریر ۸۰ گرمدو رو۲۱ * ۱۴.۸۵۰۰۰۷۵۹۹,۴۰۰سفارش
تراکت تحریر ۱۰۰ گرمیک رو۲۰ * ۱۴۱۰۰۰۱۰___سفارش
تراکت تحریر ۱۰۰ گرمیک رو۲۱ * ۱۴.۸۱۰۰۰۱۰___سفارش